Stabilizacje i Podbudowy

Każda, dostępna w naszej ofercie stabilizująca mieszanka betonowa, która powstaje w oparciu o kruszywa naturalne bądź też produkty uboczne procesu spalania jest produktem wykazującym szczególne właściwości fizykochemiczne powodujące poprawę nośności gruntu. Dlatego nasze mieszanki są stosowane w zakresie budowy dróg, lotnisk i innych powierzchni przeznaczonych dla ruchu kołowego do:

  • stabilizacji gruntów
  • wykonywania podbudów (zasadniczych i pomocniczych)
  • wykonywania warstw ulepszonego podłoża, podbudowy pomocniczej i zasadniczej nawierzchni drogowej, przenoszących ruch kategorii od KR1 do KR6,
  • wykonywania warstw wzmacniających, mrozoochronnych i odcinających

Stabilizacje i podbudowy produkujemy zgodne z poniższymi normami w różnych klasach wytrzymałości:

PN-EN 14227-3 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi " (badana wytrzymałość R14 R 42 ) oraz PN-S-96012 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem„ (badana wytrzymałość R7, R28).

Ze względu na jego szerokie i zróżnicowane zastosowanie oraz lokalizacje naszych zakładów produkcyjnych w ofercie posiadamy:

  • ekostabilizacje,
  • stabilizacje mineralne,
  • stabilizacje MIX.

Materiały te w równym stopniu wykorzystywane są w inżynierii drogowej, jak również budownictwie ogólnym. Każda z wymienionych grup produktowych prezentuje mieszanki betonowe o różnej klasie nośności i właściwościach fizycznych.
Dokumenty dla Ekoproduktów

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania: KARTA CHARAKTERYSTYKI: Ekostabilizacja UTEX BP 1,5 MPa Ekostabilizacja UTEX BP 2,5 MPa Ekopodbudowa UTEX BP 5,0 MPa Ekopodbudowa UTEX BP 6,0 MPa Ekopodbudowa UTEX BP 8,0 MPa ATEST HIGIENICZNY ŚWIADECTWO JAKOŚCI - WZÓR Ekostabilizacja UTEX BP 1,5 MPa Ekostabilizacja UTEX…

Ekostabilizations

Ekostabilizations are dry concrete mixes, produced on the base of coal combustion by-products from the energy sector: ashes and slags. They are characterized by their own potential of solidifying and binding properties. During ramming mixes with the binder, with the participation of water, the reaction…

Mineral Stabilizations

Mineral stabilizations are dry concrete mixes, based on natural mineral aggregates (sand, gravel). It is one or two layers of thickened mixture which after hardening improves the physicochemical and supporting ground properties, in order to carry the load of traffic on the road and its…

Mix Stabilizations

MIX stabilizations are dry concrete mixes, based on natural mineral aggregates (sand, pospółka, gravel) mixed with ash and slag. It is one or two layers of thickened mixture when after hardening the physicochemical properties are imoroved supporting ground, which serves to carry the load of…

Stabilizacje Mix

Stabilizacje MIX to gotowe mieszanki do stabilizacji gruntu, produkowane na bazie naturalnych kruszyw mineralnych (piasek, pospółka, żwir) oraz mieszanek popiołowo-żużlowych. To jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszaniny, która po stwardnieniu poprawia właściwości fizykochemiczne oraz nośne podłoża, służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu po drodze. Jej…

Stabilizacje mineralne

Stabilizacje mineralne to gotowe mieszanki, produkowane na bazie naturalnych kruszyw mineralnych (piasek, pospółka, żwir) w celu ulepszenia i stabilizacji gruntu. To jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszaniny, która po stwardnieniu poprawia właściwości fizykochemiczne oraz nośne podłoża. Tak przygotowana warstwa służy do przenoszenia obciążeń ruchu po…

Ekostabilizacje Ekopodbudowy

Ekostabilizacje i Ekopodbudowy to gotowe mieszanki stabilizujące grunt, produkowane na bazie ubocznych produktów spalania węgla.w energetyce, charakteryzujące się własnym potencjałem zestalającym i własnościami wiążącymi. Podczas zagęszczania mieszanek ze spoiwem, przy udziale wody, zachodzą reakcje pomiędzy minerałami krzemianowymi (pucolanami) a związkami wapnia poprawiające właściwości fizykochemiczne oraz…
EDF EKOSERWIS