Stabilizacje i Podbudowy

Każda, dostępna w naszej ofercie stabilizująca mieszanka betonowa, która powstaje w oparciu o kruszywa naturalne bądź też produkty uboczne procesu spalania jest produktem wykazującym szczególne właściwości fizykochemiczne powodujące poprawę nośności gruntu. Dlatego nasze mieszanki są stosowane w zakresie budowy dróg, lotnisk i innych powierzchni przeznaczonych dla ruchu kołowego do:

  • stabilizacji gruntów
  • wykonywania podbudów (zasadniczych i pomocniczych)
  • wykonywania warstw ulepszonego podłoża, podbudowy pomocniczej i zasadniczej nawierzchni drogowej, przenoszących ruch kategorii od KR1 do KR6,
  • wykonywania warstw wzmacniających, mrozoochronnych i odcinających

Stabilizacje i podbudowy produkujemy zgodne z poniższymi normami w różnych klasach wytrzymałości:

PN-EN 14227-3 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 3: Mieszanki związane popiołami lotnymi " (badana wytrzymałość R14 R 42 ) oraz PN-S-96012 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem„ (badana wytrzymałość R7, R28).

Ze względu na jego szerokie i zróżnicowane zastosowanie oraz lokalizacje naszych zakładów produkcyjnych w ofercie posiadamy:

  • ekostabilizacje,
  • stabilizacje mineralne,
  • stabilizacje MIX.

Materiały te w równym stopniu wykorzystywane są w inżynierii drogowej, jak również budownictwie ogólnym. Każda z wymienionych grup produktowych prezentuje mieszanki betonowe o różnej klasie nośności i właściwościach fizycznych.
EDF EKOSERWIS