Spoiwo do ulepszania gruntów SOLITEX

Spoiwo do ulepszania gruntów SOLlTEX jest przeznaczone:

 • do ulepszania właściwości gruntów i kruszyw, ich osuszania, zmiany struktury i poprawy nośności w zakresie nasypów wg PN-S-02205:1998,
 • jako dodatek ulepszający dla zmiany struktury i poprawy nośności również z innymi spoiwami hydraulicznymi takimi jak cement i wapno, w zakresie podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102:1997,
 • do budowy podtorza w zakresie ulepszeń lub stabilizacji: gruntu rodzimego, nasypu lub przekopu wraz z elementami ochraniającymi, zabezpieczającymi, wzmacniającymi lub współpracującymi z podtorzem, w tym do wykonywania szczelnych pokryć ochronnych torowiska,
 • do stabilizacji gruntów przeznaczonej do podbudów pomocniczych, warstw wzmacniających i w robotach ziemnych przy budowie nawierzchni lotniskowych.

 

Spoiwo do ulepszania gruntów SOLITEX może być stosowane w inżynierii komunikacyjnej:

 • do wzmacniania podłoża nawierzchni wg PN-S-96012:1997,
 • do budowy nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie, jako dodatek ulepszający, z zabezpieczeniem górnej powierzchni natryskiem emulsją asfaltową lub warstwą grubego kruszywa,
 • do wykonywania podbudowy pomocniczej wg PN-S-06102:1997 jako materiał do ulepszania właściwości mieszanek, dla kategorii obciążenia ruchem od KRI do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, w tym w górnej części podtorza kolejowego (torowiska),
 • do wykonywania podbudowy pomocniczej wg PN-S-96012:1997, dla kategorii obciążenia ruchem wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych’’, jako dodatek ulepszajacy
 • do ulepszania gruntów przy budowie nasypów i warstw nasypów wg PN-S-02205:1998.

Zgodnie z wydanymi przez IBDiM Aprobatami Technicznymi, potwierdzającymi pozytywną ocenę techniczną wyrobu i przydatność wyrobu budowlanego, nasze spoiwa SOLITEX są stosowane w budownictwie, szczególnie inżynierii komunikacyjnej, alternatywnie do zastosowań wapna i cementów w zakresie:

 • dróg publicznych bez ograniczeń,
 • dróg wewnętrznych
 • lotnisk cywilnych z ograniczeniem do nawierzchni dróg startowych, nawierzchni dróg kołowania, nawierzchni płyt i nawierzchni wydzielonych miejsc postoju
 • kolei z ograniczeniem do podtorza

Posiadane dokumenty dopuszczające do stosowania:

ZAMÓWIENIE - pobierz druk                           Ogólne Warunki Sprzedaży

Doradca techniczny i sprzedaż:

Region Zachód:
Kamil Suchocki
- kom: +48601 880 893,

Region Południe:
Rafał Karwot - kom: +48 512 480 379,
Krzysztof Fałat - kom: +48 501 731 186,
Jacek Zyśk - kom: +48 691 200 082;

Region Wschód:
Rafał Karwot
- kom: +48 512 480 379,
Krzysztof Fałat - kom: +48 501 731 186,

Biuro Obsługi Klienta(sprzedaż: faktury, płatności): tel. +48 32 429 47 68, -827,

Logistyka (awizacja odbiorów i dostaw): tel. +48 32 429 48 25

EDF EKOSERWIS