Kruszywa drogowe i kolejowe

W ofercie, którą współtworzą dostarczane przez nas kruszywa drogowe i kolejowe, znalazły się materiały o zróżnicowanej strukturze i właściwościach, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć naszym Klientom gotowe rozwiązania, dostosowane do przeprowadzania prac o różnym charakterze. Wśród naszych propozycji znalazły się kruszywa alternatywne do naturalnych a posiadające takie same właściwości:

  • kruszywo Geoutex,
  • piasek żużlowy,
  • materiały żużlowe.

Nasze kruszywa żużlowe to pełnowartościowe produkty pochodzące z przeróbki mieszanin popiołowo – żużlowych. Drobno i gruboziarniste, dobrze zagęszczalne materiały proponujemy głównie do zastosowań geotechnicznych w inżynierii komunikacyjnej takich jak podbudowy różnej klasy oraz do budowa nasypu czy podtorza. Tutaj szczególnym produktem jest nasze kruszywo GEO-UTEX przeznaczone do wykonywania dolnych i górnych warstw nasypów komunikacyjnych wraz z ulepszonym podłożem dla wszystkich kategorii obciążenia ruchem.
Kruszywo Geoutex

KRUSZYWO GEO-UTEX przeznaczone jest do wykonywania dolnych i górnych warstw nasypów komunikacyjnych wraz z ulepszonym podłożem dla wszystkich kategorii obciążenia ruchem. Kruszywo Geo-Utex jest produkowane w następujących odmianach: Kruszywo Geo-Utex A - zalecane do stosowania: w warstwach ulepszonego podłoża, w górnych warstwach narażonych na oddziaływanie…

Piasek żużlowy UTEX

Piasek żużlowy UTEX jest to kruszywo żużlowo - popiołowe przeznaczone do stosowania jako podłoże budowlane, do wyrównywania terenu oraz do makroniwelacji. Jest stosowany w budownictwie do: wymiany gruntów, budowy nasypów powyżej i poniżej strefy przemarzania oraz powyżej poziomu wód gruntowych. Materiał ten jest stosowany jako…

Kruszywo żużlowe

Kruszywo żużlowe UTEX to kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego mające postać kruszywa drobnoziarnistego o uziarnieniu charakterystycznym dla frakcji żwirowych i piaskowych. Zawartość ziarn poniżej 2 mm wynosi do 90% masy składu żużla. Na podstawie przeprowadzonych badań Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdził przydatność kruszywa żużlowego…
EDF EKOSERWIS